Amado musiikkikoulun
opetussuunnitelma 1.8.2018

MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

 

Sisällys

1 Toiminta-ajatus

1.1  Arvot, oppimiskäsitys, oppimisympäristö ja työtavat

 

Musiikki

2.1 Toimintakulttuuri

2.2 Opetuksen rakenne ja laajuus

2.3 Opetuksen yleiset tavoitteet

2.4 Yhteisten opintojen opintokokonaisuudet , niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet

2.5 Varhaiskasvatus

2.6 Aikuisopetus

2.7 Yksinlaulu / Lauluryhmä

2.8 Teemaopintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet

3 Arviointi

3.1 Opetussuunnitelman perusteissa kuvatut yleisen oppimäärän arvioinnin kohteet

3.2 Oppimäärän yksilöllistäminen

3.3 Oppilaaksi ottamisen periaatteet

 

4 Yhteistyö

4.1 Yhteistyö huoltajien ja muiden tahojen kanssa

4.2 Toiminnan jatkuva kehittäminen

 

MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

 

Amado musiikkikoulu on yhdistyksen ylläpitämä yksityinen taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta antava musiikkioppilaitos.

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen opetus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998 ja asetukseen 813/1998 sekä Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin.

 

1. TOIMINTA-AJATUS

 

Amado musiikkikouluyhdistyksen toiminta-ajatuksena ”iloa elämään musiikin harrastuksen avulla” on antaa laadukasta musiikkikasvatusta lapsille ja nuorille. Toimintamme edistää myönteisen musiikkisuhteen kehittymistä pääasiassa taidemusiikin avulla ja luo edellytykset tavoitteelliselle ja elinikäiselle oppimiselle. Myös maailmanmusiikit sekä taiteidenvälisyys kuuluvat opintokokonaisuuteen.

 

1.1 ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

OPISKELUYMPÄRISTÖ JA TYÖTAVAT

 

Toiminta perustuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kulttuurien moninaisuuden tunnustamiselle ja kunnioitukselle, ja opetuksella luodaan pohjaa sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle tulevaisuudelle. Opetus perustuu käsitykseen jokaisen ihmisen ainutlaatuisuudesta ja arvokkuudesta yksilönä ja yhteisön jäsenenä.

Toiminnassa edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja kunnioitetaan ihmisyyden moninaisuutta.

Oppilaitoksessa arvostetaan eri toimijoiden erilaisia lähtökohtia ja haetaan koko ajan toiminnalle yhteisiä nimittäjiä. Samaa ajattelua sovelletaan yhteistyötaitoihin oppilaitoksen ulkopuolella.

 

Tavoitteena on luoda jokaiselle oppilaalle edellytykset koko elämää rikastuttavan myönteisen musiikkisuhteen syntymiselle. Antaa valmiuksia itsenäiseen, omaehtoiseen musiikin harrastamiseen ja mahdollistaa edellytykset jatko-opintoihin hakeutumiseen. Vahvistaa oppilaan itseymmärryksen, myönteisen minäkuvan rakentumista musiikin harrastamisen kautta. Kannustaa esteettiseen ja eettiseen kokemiseen, kulttuuriseen uteliaisuuteen ja luovaan ajatteluun.

 

Tärkeää on myönteisen musiikkisuhteen säilyminen ja elinikäisen oppimisen rakentuminen.

Oppilaille laaditaan opintosuunnitelma, jota tarkistetaan vuosittain.

 

Oppimiskäsitys pohjautuu ajatukseen oppilaaseen aktiivisena oppijana. Oppilasta autetaan harjaantumaan harjoitteluun, ymmärtämään oppimisen kokemuksiaan ja tiedostamaan omia oppimistyylejään monipuolisten pedagogisten keinojen ja oikeudenmukaisen palautteenannon avulla. Oppilasta kannustetaan löytämään oma sisäinen tehtäväorientoitunut oppimismotivaationsa. Myönteiset kokemukset ja oppimisen ilo kannustavat oppilasta yhä motivoituneempaan, pitkäjänteisempään ja luovempaan opiskeluun.

 

Opiskeluympäristön merkitys on suuri . On tärkeää, että oppiminen tapahtuu kannustavassa ja avoimessa ilmapiirissä. Oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutus on merkittävässä roolissa kun suunnitellaan erilaisia oppimis-, työskentely – ja arviointitapoja .Oppilaille annetaan opintokirja , johon merkitään kirjallinen arviointi opinnoista suullisen arvioinnin lisäksi. Esiintymiset kuuluvat olennaisena osana musiikin opiskeluun. Ensimmäisenä vuonna oppilaalle tarjotaan mahdollisuus aloittaa

 

kuukausittain tapahtuvat säännölliset esiintymiset. Tavoitteena on hallita esiintymistilanne siten, että siitä tulee nautittava positiivinen tunne-elämys oppilaalle ja yleisölle. Konserteissa voi seurata oppilaan kehitystä ja arvioida opiskelun tuloksia esim. esityksen videoinnin avulla.

 

Työtapoja ovat ne keinot, joilla musiikillisten taitojen rakentamiseen liittyviä haasteita ratkotaan. Työtavoissa painottuu oppilaan henkilökohtainen ohjaus ja oppilaan ohjaaminen oman työskentelynsä suunnitteluun ja arviointiin. Oppilaita kannustetaan hyödyntämään työskentelyssään myös eri taiteenalojen vuorovaikutusta. Oppilaalla on käytössään Amado-vierailukortti, johon hän yhdessä huoltajan kanssa merkitsee käynnit konserteissa, taidenäyttelyissä sekä teatteriesityksissä.

 

2. MUSIIKKI

 

2.1 TOIMINTAKULTTUURI

 

Koulun toimintakulttuuri muotoutuu vakiintuneista käytänteistä , jotka edistävät taiteen perusopetuksen tehtävän, arvoperustan ja oppimiskäsityksen mukaisen opetuksen toteuttamista. Oppilaiden käytännöt muodostuvat oppitunneista, harjoittelusta ja esiintymisistä. Opettajien käytännöt muodostuvat oppituntien pitämisestä, valmistamisesta ja oppilaan esiintymisten valmentamisesta sekä osallistumisesta yhteisiin tapahtumiin oppilaitoksen sisällä.

 

Toimintakulttuurin kehittäminen on jatkuvaa opettamisen ja oppimisen kehittämistä. Olennaista on oppilaitoksen johtaminen, opetuksen organisointi, suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi. Rakentava vuorovaikutus on avainasemassa yhteistyössä kollegojen, huoltajien ja muiden tahojen kanssa.

 

2.2 OPETUKSEN RAKENNE JA LAAJUUS

 

Amado musiikkikoulun opinnot muodostuvat yhteisistä opinnoista ja teemaopinnoista sekä mahdollisesta varhaisiän kasvatuksesta. Aikuisopiskelijat osallistuvat yhteisiin opintoihin ja teemaopintoihin.

Yhteisten opintojen tarkoituksena on musiikin perustaitojen hankkiminen. Teemaopintojen tarkoituksena on yhteisissä opinnoissa hankittujen taitojen laajentaminen.

 

Opintojen laskennallinen laajuus on 500 tuntia, josta yhteisten opintojen laskennallinen laajuus on 300 tuntia ja teemaopintojen 200 tuntia. Laskennallisen laajuuden tunti on 45 minuuttia.

 

Oppilaitos pyrkii joustavuuteen oppilaan iän, aiempien tietojen ja taitojen sekä käytettävissä olevien opetusmenetelmien suhteen.

 

2.3 OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET

 

Opetuksen tavoitteena on luoda jokaiselle oppilaalle edellytykset koko elämää rikastuttavan myönteisen musiikkisuhteen syntymiselle antamalla oppilaalle menetelmät musiikin opiskelua varten.

 

Vahvistaa oppilaan kiinnostusta musiikkiin edistämällä oppimisen iloa, motivaatiota ja luovaa ajattelua positiivisten tunnekokemuksien välityksellä musiikin parissa. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset oppimisen tarpeet ja lähtökohdat.

 

Auttaa oppilasta ymmärtämään tavoitteet ja menetelmät oppimisen saavuttamiseksi.

Musiikin harrastamisen kautta rakentuvat oppilaan itseymmärrys, myönteinen minäkuva ja vuorovaikutustaidot.

 

Ohjata oppilasta asteittain itsenäiseen oppimiseen ja valitsemaan itselle tärkeitä tapoja tehdä taidetta.

Antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin.

 

Hyvä yhteistyö kodin ja oppilaitoksen välillä lisää myönteistä ilmapiiriä, joka edesauttaa soittotaidon oppimista.

 

2.4 YHTEISTEN OPINTOJEN OPINTOKOKONAISUUDET, NIIDEN TAVOITTEET, SISÄLLÖT JA

LASKENNALLISET LAAJUUDET

 

Amado musiikkikoulun yhteiset opinnot on tarkoitettu pääasiallisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille, mutta myös aikuiset voivat osallistua opetukseen. Opinnot suunnitellaan jokaiselle oppilaalle yksilöllisesti ottaen huomioon aikaisemmat opinnot ja lähtötaso ja tavoitteet.

 

Opetusaineita ovat piano, yksinlaulu / lauluryhmä , harmonikka, kantele, viulu, kitara, sello, huilu ja rummut.

 

INSTRUMENTTIOPINNOT

 

Oppilas saa henkilökohtaista opetusta omassa instrumentissaan. Oppilaalle opetetaan nuotinlukutaitoa ja kehitetään sävelkorvaa.

Instrumenttitunneilla oppilas perehtyy monipuolisesti pääinstrumenttinsa perustekniikkaan, ohjelmistoon ja ilmaisumahdollisuuksiin.

Tavoitteena on innostaa oppilas pitkäjänteiseen työskentelyyn ja itsenäiseen tavoitteenasetteluun ja tutustuttaa hänet monipuolisiin ja keholle turvallisiin harjoittelutapoihin. Oppilas harjoittelee erilaisten esiintymistilanteiden hallintaa ja oppii iloitsemaan omasta osaamisestaan ja onnistumisistaan soittamisessa.

Instrumenttitunneilla opetellaan myös musiikin hahmottamista integroidusti heti ensimmäisestä tunnista alkaen.

Ohjataan oppilasta tutustumaan erilaisiin musiikin lajeihin ja niiden perusohjelmistoon soittaen, laulaen ja kuunnellen unohtamatta yhteismusisointia.

Tarjotaan oppilaalle tilaisuuksia toiseen taiteenalaan ja sen ilmaisukeinoihin tutustumiseen.

 

Opetus suositellaan aloitettavaksi kahden hengen ryhmässä kerran viikossa 45 minuutin pituisella oppitunnilla kahden ensimmäisen vuoden ajan. Tämän jälkeen suositellaan 45 minuutin pituista yksilötuntia pääsääntöisesti yhdeksän-vuotiaasta alkaen.

Oppilaitos pyrkii joustavuuteen oppilaan iän, aiempien tietojen ja käytettävissä olevien opetusmenetelmien suhteen. Tällöin voi tulla kyseeseen myös 30 minuutin oppitunti.

Oppilaan tulisi osallistua vähintään kerran vuodessa koulun järjestämään tilaisuuteen, joita ovat soittajaiset, jamit, matineat, kevät- ja joulujuhla, yhteinen oppilaskonsertti muiden espoolaisten TPO-oppilaitosten kanssa sekä opettaja- ja oppilaskonsertit.

 

Yhteisten opintojen laskennallinen laajuus on 300 tuntia. Laskennallisen laajuuden tunti on 45 minuuttia.

Instrumenttipolku 1, polku 2 ja polku 3 a`100 tuntia.

Instrumenttipolku 1 : Asteikot, kolmisoinnut ja kadenssit kahteen etumerkkiin asti  tekniikka- ja kappaleharjoitukset

Instrumenttipolku 2 : Asteikot, kolmisoinnut ja kadenssit neljään etumerkkiin asti tekniikka- ja kappaleharjoitukset

Instrumenttipolku 3 : Asteikot, kolmisoinnut ja kadenssit kaikissa etumerkeissä tekniikka- ja kappaleharjoitukset

Suositellaan, että oppilas harjoittelee soittamista vähintään 15 tuntia vuodessa.

 

Musiikin hahmottaminen

 

Instrumenttitunneilla oppilas oppii integroidusti musiikin hahmotusaineita: nuotinlukutaitoa ja laulamista solmisaationimillä. Oppilas työskentelee itsenäisesti ja ryhmässä tehden erilaisia kuuntelu- ja soittamisharjoituksia.

 

2.5 VARHAISKASTATUS

 

Muskariryhmiä pidetään kerran viikossa 45 minuutin pituisella tunnilla. Lapsi saa musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja , jotka muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteellle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle. Musiikin elementit: rytmi, muoto, harmonia, melodia, dynamiikka ja sointiväri muodostavat opetuksen sisällön.

 

2.6 AIKUISOPETUS

 

Aikuisten oppimisessa korostuu itsenäisyys ja oma-aloitteisuus. Aikuisten opetusta suunniteltaessa otetaan huomioon, että aikuiset harrastajat ovat musiikillisissa taidoissaan ja –tiedoissaan hyvin eri vaiheissa. Sosiaalinen vuorovaikutus ja yksilöllisten tarpeiden huomioonottaminen sekä kannustava ja myönteinen palaute ovat myös aikuisten oppimisessa tärkeitä.

 

2.7 YKSINLAULU / LAULURYHMÄ

 

Yksinlaulu on oma opintokokonaisuus kuten instrumenttiopinnot.

Laulupolku 1 ja laulupolku 2 a 150 tuntia yhteensä 300 tuntia.

Laulupolku 1 : Ääniharjoitukset, tekniikkaharjoitukset ( N. Vaccai vokaliisit 1-8 ) ja kappaleharjoitukset.

Laulupolku 2 : Ääniharjoitukset, tekniikkaharjoitukset ( N.Vaccai vokaliisit 9-15 ) ja kappaleharjoitukset.

 

Yksinlaulun / lauluryhmän opetuksen tavoitteena on kehittää omaa lauluääntä ääniharjoitusten avulla ja tutustua laulumusiikin eri aikakausiin, lajeihin ja laulutapoihin. Oppilasta opetetaan ymmärtämään hengitystekniikan perusajatus ja terveitä äänenkäyttötapoja äänen kestämistä tavoitellen. Oppilas saa valmiuksia ulkoa laulamiseen ja esiintymiskokemuksen saamiseen. Opetuksen tavoitteena on saada yhteismusisointiin tarvittavia valmiuksia ja laulutekstien tulkintaa.

 

2.8 TEEMAOPINTOJEN OPINTOKOKONAISUUDET; NIIDEN TAVOITTEET,SISÄLLÖT JA

LASKENNALLISET LAAJUUDET

 

Teemaopintoja ovat musiikin hahmottaminen, yhteismusisointi, musiikin tuntemus, vapaa säestys ja improvisointi, musiikkiteknologia, maailmanmusiikki ja taiteidenvälisyys sekä instrumenttitaitojen harjoittaminen.

Teemaopintojen tarkoituksena on yhteisissä opinnoissa hankittujen taitojen kehittäminen. Teemaopintoja voi valita myös yhteisten opintojen kanssa rinnakkain.

 

Teemaopintojen tarkoituksena on yhteisissä opinnoissa hankittujen taitojen kehittäminen.

Tavoitteena on kehittää oppilaan instrumentti- ja yhteismusisointi- ja laulutaitoja.

Opettaja ohjaa oppilasta esiintymään ja ilmaisemaan itseään erilaisissa tilanteissa.

Opettaja ohjaa oppilasta kuuntelemaan omaa musisointiaan osana musiikillista kokonaisuutta ja hahmottamaan musiikkia.

Musiikkikoulu tarjoaa oppilaalle tilaisuuksia luovaan tekemiseen ja taiteidenväliseen työskentelyyn.

 

Teemaopintojen keskeisenä sisältönä ovat musiikillisten taitojen monipuolinen harjoitteleminen. Ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon oppilaiden kiinnostuksen kohteet.

 

Teemaopintojen laskennallinen laajuus on 200 tuntia. Laskennallisen laajuuden tunti on 45 minuuttia.

Musiikin hahmottaminen, yhteismusisointi, musiikin tuntemus, vapaa säestys ja improvisointi on 100 tuntia.

Musiikkiteknologia, maailmanmusiikki, taiteidenvälisyys ja instrumenttitaitojen harjoittaminen on 100 tuntia.

 

Oppilas voi keskittyä johonkin oppisisältöön kuitenkin niin, että perusopinnot tulee suoritettua. Yksi opintokokonaisuus voi sisältää opintoja eri tavoitealueilta.

 

Musiikin hahmottaminen

 

Musiikin hahmottamistuntien tavoitteena on nuottien, rytmien ja nuoteista laulamisen oppiminen eri sävellajeissa. Oppilas oppii yhdistämään musiikin hahmottamista harjoittelun alla oleviin kappaleisiin.

 

Yhteismusisointi

 

Yhteismusisointitaitojen opiskelussa on keskeistä musiikillisten vuorovaikutustaitojen oppiminen ja toimiminen ryhmässä. Yhteismusisointi aloitetaan kun oppilaan instrumenttitaidot ovat riittävät, monesti jo ensimmäisenä lukuvuonna voidaan harjoittaa yhteismusisointia.

 

Musiikin tuntemus

 

Musiikin tuntemuksessa on instrumenttitunneilla tavoitteena perehdyttää oppilas suurten aika- ja tyylikausien ominaispiirteisiin. Oppilas tutustuu tärkeiden säveltäjien merkkiteoksiin ja musiikin eri lajeihin. Äänitteiden kuuntelu on olennainen osa oppimista sekä keskittymistä musiikin kuunteluun.

 

Vapaa säestys ja improvisointi

 

Tavoitteena on taitojen kehittymisen myötä löytää valmiudet säestää korvakuulolta sekä sointumerkeistä. Oppilaan sointukorva kehittyy ja musikaalisuus vahvistuu.

 

Musiikkiteknologia

 

Musiikkiteknologian opinnot antavat oppilaalle valmiudet tuottaa, tallentaa, muokata ja lähettää musiikkia digitaalisesti. Opetuksen pääpaino on äänen käsittelyssä, äänittämisessä ja muokkaamisessa.

 

Maailmanmusiikki

 

Maailmanmusiikkiopintojen tavoitteena on, että oppilas saa monipuolisen käsityksen eri kansojen ja maiden musiikkityyleistä sekä niiden perinteistä ja historiasta. Pyrkimyksenä on avartaa oppilaan kulttuurien tuntemusta musiikkia kuuntelemalla.

 

Taiteidenvälisyys

 

Oppilas voi sisällyttää opintoihinsa jonkun muun taidelajin esim. kuvataiteen tai tanssin perusteita. Taiteidenvälisten produktioiden kautta oppilas pääsee toteuttamaan eri taidelajien yhdistymistä esimerkiksi sirkus ja musiikki.

 

Sirkuskoulun ja musiikkikoulun oppilaat harjoittavat kukin oman ohjelman ja molempien koulujen oppilaiden esitykset yhdistämällä muodostuu yhteinen taiteidenvälinen produktio.

 

Instrumenttitaitojen harjoittaminen

 

Oppilas laajentaa ja syventää aikaisemmin opittuja taitoja.

 

3. ARVIOINTI

Arvioinnin tehtävänä on kannustaa ja toimia positiivisena motivaation lähteenä oppilaalle. Oikein annettu arviointi on monipuolista, edesauttaa hyvän itsetunnon kehittymistä ja ohjaa opiskelun tavoitteiden saavuttamista.

 

TODISTUSTEN SISÄLTÖ

 

Päättötodistuksen tulee sisältää seuraavat asiat:

oppilaitoksen nimi

taiteenala

oppilaan nimi ja suntymäaika

opiskeluaika

oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet ja opetuksen tuntimäärä

rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima

lainsäädäntö johon koulutus perustuu

kunnan päätös opetussuunnitelman hyväksymisestä

maininta, että taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä koostuu yhteisistä

opinnoista ja teemaopinnoista

maininta, että opetus on toteutettu opetushallituksen vahvistamien taiteen

perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017

mukaisesti

 

3.1 OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEISSA KUVATUT YLEISEN OPPIMÄÄRÄN

ARVIOINNIN KOHTEET

 

Tavoitteena on, että oppilas oppii itse harjoittelemaan ja esittämään omille taidoilleen sopivia kappaleita. Oppilasta ohjataan harjoittamaan itsearviointia ja vertaisarviointia toista arvostavasti. Itsearvioinnin ohjauksessa otetaan huomioon oppilaan ikä ja kehitysvaiheet.

 

Arviointia ja oppilasta tukevaa palautetta annetaan viikoittain koko opiskeluajan. Henkilökohtaisten soittotuntien lisäksi arviointia järjestetään matineoiden, jamien, juhlien ja opettaja- ja oppilaskonserttien yhteydessä. Opettaja kokoaa oppilaidensa esityksistä ääni- ja kuvatallenteita, joita analysoidaan yhdessä oppilaan kanssa.

 

Vanhemmille annetaan tieto opintokirjan avulla siitä mitä oppilas on opiskellut ja mitkä ovat opintojen tavoitteet.

Jokaiselle oppilaalle annetaan opintokirja johon merkitään aineet, jota opiskelee. Opintokirjaan merkitään esiintymiset missä ja mitä on soittanut, sekä kirjallinen ja suullinen arviointi opinnoista.

 

Muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot otetaan huomioon opiskelun alkaessa ja oikeaa tasoa määriteltäessä.

Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksi lukeminen on oppilaan oikeus.

 

3.2 OPPIMÄÄRÄN YKSILÖLLISTÄMINEN

 

Oppimäärän yksilöllistämisen menettelytapoina on neuvottelu oppilaan, opettajan ja oppilaan vanhempien kanssa. Neuvottelun tuloksena kirjataan ylös mitkä ovat oppilaan opintosuunnitelman seuraavat tavoitteet yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Yksilöllistäminen voi tarkoittaa tavoitteiden, sisältöjen, opiskeluajan, opetuksen toteuttamistavan, tarvittavien tukitoimien ja arviointimenettelyn yksilöllistämistä.

 

Oppilaalta edellytetään kykyä hyödyntää annettavaa opetusta. Tavoitteissa painottuvat oppilaan musiikillisten kykyjen ja taitojen kehittäminen hänen omista lähtökohdistaan sekä musiikin elämyksellinen kokeminen. Opetusta voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmäopetuksena. Mahdollisuudesta yksilöllistää oppimäärää annetaan tietoa huoltajille.

 

3.3 OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET

 

Musiikkiopinnot voidaan aloittaa ilmoittautumalla oppilaaksi Amado musiikkikouluun. Oppilaaksi ilmoittautuminen tapahtuu koulun kotisivujen www.amadomusiikkikoulu.fi kautta. Oppilaaksi otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kesken lukukauden voi myös ilmoittautua oppilaaksi.

 

4. YHTEISTYÖ

 

4.1 YHTEISTYÖ HUOLTAJIEN JA MUIDEN TAHOJEN KANSSA

 

Oppilaan huoltajan sekä oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutus ja yhteistyö ovat avainasemassa lapselle tarjottavan opetuksen suunnittelussa. Esiintymisten jälkeen vanhemmilla on mahdollisuus tavata opettajia ja keskustella opintojen sujuvuudesta. Viestitämme koulun tapahtumista myös puhelimitse ja sähköpostilla.

 

Amado musiikkikoulun keskeisenä toimintamuotona on yhteistyö erilaisten toimijoiden kanssa: koulut ja iltapäiväkerhot, espoolaiset TPO-oppilaitokset, kirjastot sekä seniorikodit.

 

Musiikkikoulu kuuluu Suomen Musiikkioppilaitosten Liittoon SML sekä on jäsenenä Musiikkioppilaitosten yhdistyksessä MOY:ssa.

 

4.2 TOIMINNAN JATKUVA KEHITTÄMINEN

 

Oppilaitoksen itsearviointi

 

Amado musiikkikoulu on jatkuvasti kehittyvä oppimispaikka, joka pyrkii vastaamaan oppilaiden tavoitteisiin yhä paremmin. Oppilaitosta kehitetään taiteen perusopetusoppilaitosten laatutyöhön kehitetyn Virvatuli-kyselymallin pohjalta.

Musiikkikoulun opettajat osallistuvat instrumenttipedagogeille järjestettäviin seminaareihin sekä SML:n järjestämiin valtakunnallisiin seminaareihin ja tätä kautta olemme yhteydessä muiden taiteen alojen toimijoihin.